لیست قیمت متابو

گندگی متابو metabo dh 330
184،000،000 ریال
دریل 10 متابو metabo be 10
21،900،000 ریال
گرانیت بر 180 متابو
1،440،000 ریال
گرانیت بر 230 متابو
1،840،000 ریال
گرانیت بر 150 متابو
1،270،000 ریال