تاریخچه متابو metabo
 


ابزار برقی متابو
                      دریل و انواع آن                          فرز و انواع آن                              شارژی ها                          ابزار برقی متابو


                                 
        نحوه کار با دریل                 نحوه کار با بتن کن                دریل توسن 0022                  مینی فرز توسن 3119


 

             مینی فرز                          دریل خانگی