______________  اره افقی بر  _______________

اره افقی بر

یکی دیگر از ابزار نجاری که کاربرد های دیگری غیر از ابزار نجاری دارد اره افقی بر است اره افقی بر عملکردی مانند اره عمودبر دارد با این تفاوت که از اره افقی بر در هر  زاویه ای متوان استفاده کرد ولی از اره عمودبر فقط به صورت عمودی می توان استفاده کرد از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توان به اره افقی بر SSE 1100 برند متابو و اره افقی بر AJF30 برند دی سی ای اشاره کرد .