______________  فرز نجاری  _______________

فرز نجاری

فرز نجاری از جمله ابزار برقی است برای برش دادن برروی سطوح با عمق های متفاوت و اشکال متنوع ، برای مثال برای برش بر روی MDF برای شیار رگال یا زاویه دار کردن لبه های چوب ، از انواع فرزنجاری که با نام اورفرز نیز شناخته می شود در سایت کارین ابزار می توانیم به فرز نجاری OFE 738 و فرز نجاری OFE 1229 برند متابو  ، فرز نجاری AMR8 برند دی سی ای و همچنین فرز نجاری 1013 برند توسن اشاره کنیم .